Διαχειριστική επιτροπή

Η διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος Δημητράκη Μήλλα που ανέλαβε τα καθήκοντα της δυνάμει της με αρ. 53962/473/29-9-2011 έγκρισης διορισμού, είναι η ακόλουθη:

Η ΝΕΑ Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Δημητράκη Μήλλα αναλαμβάνει τα καθήκοντά της μέχρι τις 29/09/2027 με τα ακόλουθα μέλη:


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Επικοινωνία: [email protected]