Η διαθήκη του Δημητράκη Μήλλα

Στις 2/10/1939 Δημοσιεύθηκε από το δικαστήριο Μπρατσόβου της Ρουμανίας η παρακάτω Διαθήκη.

Ο υποφαινόμενος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΜΗΛΛΑΣ, κάτοικος Βουκουρεστίου Πάρκουλ Νταλαβράντσεα αριθ.3, εν τη επιθυμία μου να συμβιβάσω τα καθήκοντα μου και τα κοινωνικά και οικογενειακά μου αισθήματα, διαθέτω όπως μετά τον θάνατον μου γίνωσι τα κάτωθι.

1.  Η κινητή περιουσία μου η ευρισκόμενη εν Ρουμανία, αποτελείται εκ των εξής:

1α. Εκ των μετρητών των κατατεθειμένων εις την Ρουμανικήν Τράπεζαν ( ) εις τρέχοντα λογαριασμόν ήτοι Λέϊ 247.830.

1β. Εκ των κρατικών χρεογράφων και μετοχών κατατεθειμένων ωσαύτως εις την Τράπεζαν Ρομανεάσκα, συμφώνως προς την απόδειξιν, αξίας Λέϊ 2.118.500 (δυο εκατομμύρια εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων) και (πέντε χιλιάδες) 5.000 με τιμήν δολαρίου 62.1/9 Λέϊ 522.437.

1γ. Εις τας υπ’ αριθ. 2215-1784 και 2216-1156 θύρας ( ) της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας, δι’ ας επληρώθη το ενοίκιον μέχρι της 23 Δεκεμβρίου 1939 έχω μετρητά χρήματα συμφώνως προς το σημείωμα του Ταμείου του Καθολικού Βιβλίου των αποδείξεων κ.λ.π. Λέϊ 30.000.

2.  Διαθέτω όπως η άνω περιουσία μου ως κατωτέρω ορίζεται.

α.   Η τελευταία μου επιθυμία είναι όπως εκεί όπου ο θάνατος με καταλάβη, μεταφερθώ και ταφώ εις την γενέτειρα μου Κοινότητα Θεράμονα της Ελλάδος και δη εις την αυλήν της οικίας μου της αγορασθείσης υπ’ εμού παρά του Μπατιστάκη όπου να γίνει μνημείον εις τον οποίον δύναται να ταφή πλησίον μου, μόνον η σύζυγος μου Ελένη και η θυγατήρ μου Πηγή, αν επιθυμούσι. Η επιθυμία μου είναι όπως γύρω από το Μνημείον τεθούν 6 μικρά αγαλματάκια παριστώντα τον πατέρα μου Ιωάννην, την μητέρα μου Ζωϊτσαν, την πρώτην σύζυγον μου Πηγή, την νυν σύζυγον μου Ελένην την θυγατέρα μου Πηγή και τον υποφαινόμενον.

β. Να αγορασθή εν αυτοκίνητον πρώτων Βοηθειών ( ) δια την μεταφοράν των ασθενών, αξίας άνω των 200.000 Λέϊ (διακοσίων χιλιάδων) υπέρ του Νοσοκομείου Βραϊλας της πόλης ένθα έζησα πολλά έτη και όπου έχομεν μνημείον εις το οποίον είναι ενταφιασμένοι, η πρώτη σύζυγος μου Πηγή και ο πατήρ μου Ιωάννης, αν εν τω μεταξύ δεν έχω αγοράσει ταύτα εγώ.

γ. Να γίνη μια μεγάλη Καμπάνα εις το Αργοστόλι της Ελλάδος και να τοποθετηθή εις το πύργον τον λεγόμενον «Καμπάνα» όπου κτυπά τας ώρας και να τεθή μια πλαξ με την επιγραφή «ERNEST TOUL και Δημήτριος Μήλλας», διότι η πρότασις περί αυτού είχε γίνει υπό του μακαρίτου ERNEST TOUL να την κάμωμεν από κοινού.

δ. Να γίνουν δυο μεγάλες καμπάνες εις την Εκκλησίαν του Αγίου Ιωάννου της γενέτειρας μου Θηράμονας.

Άπαντα τα ως άνω μνημονευόμενα υπό σημεία α,β,γ,δ, θα πληρωθώσιν από την κινητήν μου περιουσίαν την αναφερομένην ανωτέρω.

Το δε υπόλοιπον θα διανεμηθή ως εξής:

Η σύζυγος μου Ελένη θα λάβη τα 25% (είκοσι πέντε τοις εκατόν)
Η θυγατήρ μου Πηγή θα λάβη τα 25% (είκοσι πέντε τοις εκατόν).
Το δε κληροδότημα «Δημητρίου Μήλλα και συζύγου Ελένης και θυγατρός Πηγής» θα λάβη το 50% (πεντήκοντα τοις εκατόν).

Η σύζυγος μου Ελένη και η θυγατήρ μου Πηγή δύνανται να λάβωσιν αμέσως ανά 25% έκαστη.

Το αιώνιον κληροδότημα των 50% θα κατατεθή εις την εν Αργοστολίω Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, ήτις θα κάμη τας πληρωμάς συμφώνως προς την παρούσαν διαθήκην μέχρι δε της στιγμής εκείνης θα εκτελή η Τράπεζα Ρομανέσκα.

Το ετήσιον καθαρόν εισόδημα 50% (πεντήκοντα τοις εκατόν) του Κληροδοτήματος θα διανεμηθή εξ ημισείας και το μεν ήμισυ θα περιέλθη εις τα κεφαλαία του κληροδοτήματος το δε έτερον ήμισυ εις την σύζυγον μου Ελένην και την θυγατέρα του Πηγήν δηλαδή ανά 25% εις την σύζυγον του Ελένη και 25% εις την θυγατέρα του Πηγήν εφ’ όσον αυταί ευρίσκονται εν ζωή μετά τον θάνατον των δε θα περιέλθη εις το αιώνιον Κληροδότημα.

3. Την εν Κεφαλληνία ακίνητον μου περιουσίαν αφήνω:

α. Εις το Κληροδότημα «Δημητρίου Μήλλα μετά της συζύγου μου Ελένης και της θυγατρός Πηγής».

β. Όμως τα καθαρά ετήσια εισοδήματα, μετά την αφαίρεσιν των εξόδων των εισοδημάτων και της συντηρήσεως των σπιτιών μου θα διανεμηθώσιν μεταξύ της συζύγου μου Ελένης και της θυγατρός μου Πηγής εξ ίσου ανά εν δεύτερον.

γ. Η σύζυγος μου Ελένη θα διαχειρίζηται άπασαν την εν Κεφαλληνία ακίνητον περιουσίαν μου και θα έχη το δικαίωμα να κατοική εις την οικίαν μου την αγορασθείσαν παρά του Μπατιστάκη άνευ ουδενός ενοικίου μετά τον θάνατον της δε το ήμισυ της διαχειρίσεως και των εισοδημάτων εις το Κεφάλαιον του κληροδοτήματος και θα κατατίθεται εις φύλαξιν και πληρωμαί εις την Τράπεζαν Ρομανέσκα.

δ. Εις την θυγατέρα μου Πηγήν μένει το ήμισυ των εισοδημάτων και το δικαίωμα να κατοική εις εν δωμάτιον της οικίας μου Μπατιστάκη όταν έλθη εις Κεφαλληνίαν και με την ευκολίαν να κατοικήση εις ολόκληρον την οικίαν αν πιθυμή και αν η σύζυγος μου αποβιώση προ αυτής, μέχρι της ημέρας του θανάτου αυτής.
Μετά τον θανάτον της το δικαίωμα του ημίσεως εκ του εισοδήματος περιέρχεται εις το κεφάλαιον του κληροδοτήματος.

ε. Την δε ακίνητον περιουσίαν εν Κεφαλληνία, την οποίαν εκληρονόμησα μετά του θειου μου Σπύρο Μήλλα παρά του παππού μου Δημητρίου Μήλλα, κατά το ήμισυ αμφότεροι και η οποία μου ανήκει ως μόνου κληρονόμου του πατρός μου, αφήνω εις τους κληρονόμους του Σπύρου Μήλλα, δια να τους ευεργετήσω ολόκληρον.

στ. Τα δε ακίνητα τα οποία ηγόρασεν εν Κεφαλληνία συμφώνως προς τα επίσημα έγγραφα και τα οποία ανήκουν κατά το ήμισυ εις τον πατέρα μου Ιωάννην και επί των οποίων έχω δικαίωμα ως κληρονόμος του πατρός μου, θα διανεμηθώσιν εξ ίσου μεταξύ εμού και των κληρονόμων οίτινες πρέπει να ευγνωμονούν διότι είναι γνωστόν ότι ηγοράσθησαν με χρήματα του πατρός μου.

Εν εναντία περιπτώσει και αν οι κληρονόμοι ανθίστανται εις πάσαν αδικίαν, μετά λύπης θα ζητήσω εγώ ή το Κληροδότημα τα δικαιώματα μου και ακυρώ παν ότι τους άφηκα ανωτέρω δια να τους ευεργετήσω.

Αμέσως μετά τον θάνατον μου, δια την διαχείρισιν της περιουσίας του Κληροδοτήματος να εκλεγή επιτροπή δια (4) έτη, ήτις θα αποτελείται εκ (2) επιτρόπων της Εκκλησίας «Άγιος Ιωάννης» της Κοινότητας Θηράμονα της Ελλάδος,  (2) δυο επιτρόπων της Εκκλησίας «Άγιος Δημήτριος» και είς εκ της οικογένειας μου Μήλλα, ο πλησιέστερος και μάλλον σεβαστός όστις διαμένει διαρκώς εις Κεφαλληνίαν.

Οι (4) επίτροποι θα εκλεγούν δια μυστικής ψηφοφορίας υπό των ενοριτών των ως άνω εκκλησιών, εκ των μάλλον σεβαστών, ικανών και εντίμων και θα εγκριθώσιν υπό του Δημάρχου και του Δικαστού των Χιονάτων Ελειού, το δε μέλος εκ της οικογενείας Μήλλα, θα διορίζεται υπό του Δικαστού των Χιονάτων.

Εννοείται τα (5) ταύτα μέλη θα έχωσιν δικαίωμα ψήφου, ίσου της πλειοψηφίας υπερισχυούσης τη εγκρίσει του Δημάρχου και του Δικαστού Χιονάτων.

Η διαχείρισις της επιτροπής ταύτης θα είναι ενιαύσιος με ισολογισμόν και θα δύναται να ελεγχθή οποτεδήποτε υπό του Δημάρχου και του Δικαστού της κοινότητος των Χιονάτων και να εγκριθή αν θα είναι εν τάξει, εν περιπτώσει δε αταξίας εν τή διαχειρίσει ήτις αταξία ήθελε διαπιστωθεί υπό του Δικαστού να διατάσσηται αμέσως η διάλυσις της επιτροπής και ο σχηματισμός νέας κατά τον ανωτέρω αποδεικνυόμενον τρόπον.

4. Η επιθυμία μου αναφορικώς προς την χρησιμοποίησιν των εισοδημάτων είναι η κατωτέρω:

α. Να γέγονται διαρκώς εις τα Θηράμονα και εις όλας ανεξαιρέτως τας κοινότητας του Ελειού δενδροφυτεύσεις καρποφόρων και προσοδοφόρων δένδρων κατά προτίμησιν Ελαιών, αμυγδαλιών, λεμονιών, κ.λ.π. τα οποία να αγοράζονται από την Γεωπονικήν Σχολήν, όσον το δυνατόν περισσοτέρας χιλιάδας κατ’ έτος δια να παράγωσιν όσον το δυνατόν ταχύτερον, εις δυο έτη, εις όλα τα γήπεδα και προ πάντων εκεί όπου σήμερον δεν υπάρχουν καθόλου, εις τα ορεινά μέρη και εις τα πετρώδη τοιαύτα και παρά την ακτήν της θαλάσσης εις τρόπον ώστε εις το μικρότερον χρονικόν διάστημα να είναι κεκαλυμένα τα μέρη εκείνα από τα ανωτέρω δένδρα, τα δένδρα ταύτα αγοραζόμενα θα διανέμονται από την ανωτέρω επιτροπήν μετά την έγκρισιν του Δημάρχου και του Δικαστού Χιονάτων.

β. Να γίνουν βρύσες δια την ύδρευσιν της Κοινότητος Θηράμονα και εις άλας τας Κοινότητας Ελειού, όπου υπάρχει ανάγκη νερού.

γ. Εις την οικίαν μου την αγορασθείσαν υπ’ εμού παρά του Μπατιστάκη να γίνη Σχολείον Αρρένων και Θηλέων μετά τον θάνατον της συζύγου μου Ελένης και μετά τον θάνατον της θυγατρός μου Πηγής.
Κατά την ημέραν του Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου και του Αγίου Ιωάννου, καθ’ έκαστον έτος να γίνεται μνημόσυνον δι’ εμέ εις το προαναφερόμενον μνημείον και εις την ανωτέρω Εκκλησίαν και να μνημονεύηται ο αείμνηστος πατήρ μου Ιωάννης όστις είναι ενταφιασμένος εις το Μνημείον μας εν Βραϊλα και η μητήρ μου Ζωϊτσα, ήτις είναι ενταφιασμένη εις την αυλήν της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου Κεφαλληνίας και η μακαρίτισσα πρώτη σύζυγος μου Πηγή ήτις είναι ενταφιασμένη εις το μνημείον μας εν Βραϊλα, ως και ο μακαρίτης θειος μου Σπύρος Δ. Μήλλας και τα μέλη της αποβιωσάσης οικογενείας μας Μήλλα.

5. Παρακαλώ την σύζυγο μου Ελένη και την θυγατέρα μου Πηγήν, να σεβασθώσι την τελευταίαν του επιθυμίαν προ πάντων διότι δια των διατάξεων της παρούσης διαθήκης μου εφρόντισα δι’ αυτάς, εφ’ όσον ευρίσκονται εν ζωή.

Εν εναντία περιπτώσει και κατά τα ειθισμένα περί αγνωμοσύνης άλλων προσώπων με δίκας και δυσαρεσκείας, οιοσδήποτε ήθελε προφορικώς, ή γραπτώς ή δια δικαστικής οδού εγείρει απαιτήσεις, χάνει οριστικώς το δικαίωμα να λάβη και οβολόν εκ του μεριδίου του, όπερ περιέρχεται εις την περιουσίαν του κληροδοτήματος «Δημητρίου Μήλλα» ή συζύγου Ελένης και θυγατρός αυτού Πηγής.

Πάντες γνωρίζουν ότι όταν είχον, όλοι είχον.

Ειργάσθην τιμίως και αξιοπρεπώς και μετριοφρόνως και εξοικονόμησα με μεγάλας στερήσεις και πρέπει να είμεθα ευχαριστημένοι από την μικράν περιουσίαν η οποία μας αναπέμεινεν από την μάχην με τα κύματα της ζωής, δια να ζήσω ταπεινά και αξιοπρεπώς και διότι είμεθα όλοι θνητοί, μόνο δε καθήκον και ικανοποίησις ανθρωπινή είναι να αφίσωμεν όπισθεν μας καλάς πράξεις, αι οποίαι είναι Ιεραί και αιώνιοι.

Είμαι πεπεισμένος ότι η σύζυγος μου Ελένη και η θυγατήρ μου Πηγή μετ’ ευχαριστήσεως θα αποδεχθούν και θα σεβασθούν την ιεράν αυτήν διαθήκην μου παρακαλώ δε εκ ψυχής και πιστεύω και αξίζω και εύχομαι δι’ όλους ευτυχίαν ανεξαιρέτως.

Έτσι να βοηθήση ο Θεός όλους.

Και τώρα σας απευθύνω το αιώνιον χαίρε εις όλους.

Από τούδε και εις το εξής δεν θα δυνηθώ να σας απευθύνω κανέν σημείον, αλλά ενθυμηθήτε ότι σας ηγάπησα και σας ευλογώ με την τελευταίαν μου πνοήν.

Εγράφη υπ’ εμού εν Βουκουρεστίω σήμερον 24 Ιουλίου 1938 και υπεγράφη ιδιοχείρως και ανεθεωρήθη σήμερον 12 Ιουλίου 1939 ως η τελευταία ισχυρά.

Υπ.) Δημήτριος Μήλλας

Πάρκουλ Νταλαβράντσεα Αλέα Νο.3 Βουκουρέστιον

Δια την ακρίβειαν της αντιγραφής
Εθνική Ελληνική Εκκλησία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δρ.Σιλοβιτό)
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ (Υπ.) Σ.Σταυρίδης.

Ακριβές αντίγραφον
Αργοστόλιον τη 16 Δ/βρίου 1949
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
(ΤΣ). Υπογραφή.
Ότι ακριβές αντίγραφον εξ ετέρου εις χείρας μου κεκυρωμένου τοιούτου.

Εν Αργοστολίω τη 23 Ιουλίου 1973
Ο πιστοποιών δικηγόρος
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Επικοινωνία: [email protected]