Περίληψη δημοσίευσης αίτησης αλλαγής σκοπού

ΖΗΤΕΙΤΑΙ να επιτραπεί η εκποίηση ή μακροχρόνια μίσθωση (αγροτεμαχίου) κατ’ αρχήν ακίνητης περιουσίας 114 στρέμματα στη θέση Ελληνικά –οικισμό Κατελειού νήσου Κεφαλληνίας και κατ’ επέκταση οιασδήποτε άλλης κριθεί προσφορότερη να εκποιηθεί ή να μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος επί τω τέλει της επιτεύξεως των κοινωφελών σκοπών για τους οποίους αυτό συνεστήθη.

Α Ι Τ Η Μ Α

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Εφετείο Αθηνών με απόφασή του να επιτρέψει την εκποίηση ή μακροχρόνια μίσθωση (αγροτεμαχίου) κατ’ αρχήν ακίνητης περιουσίας 114 στρέμματα στη θέση Ελληνικά –οικισμό Κατελειού νήσου Κεφαλληνίας και κατ’ επέκταση οιασδήποτε άλλης κριθεί προσφορότερη να εκποιηθεί ή να μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος επί τω τέλει της επιτεύξεως των κοινωφελών σκοπών για τους οποίους αυτό συνεστήθη.

—————————————-

ΑΙΤΩΝ: Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Δημητρίου Μήλλα, που εδρεύει στα Θηράμονα της Κοινότητας Ελειού-Πρόννων της νήσου Κεφαλληνίας.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2ο ΤΜΗΜΑ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: 14.01.2014

ΔΙΑΘΗΚΗ:

Ο Δημήτριος Ι. Μήλλας, κάτοικος εν ζωή Βουκουρεστίου Ρουμανίας με την από 24 Ιουλίου 1938 ιδιόγραφη διαθήκη του η οποία αναθεωρήθηκε την 12.07.1939 είχε κληροδοτήσει όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του εις το Κληροδότημα Δημ. Μήλλα την σύζυγό του Ελένη και την κόρη του Πηγή. Η κινητή του περιουσία βρισκόταν στην Ρουμανία και αποτελείτο από μετρητά κατατεθειμένα εις Ρουμανική τράπεζα και θυρίδες τραπεζών, καθώς και από κρατικά χρεόγραφα και μετοχές κατατεθειμένα επίσης εις Ρουμανική τράπεζα.

Η αρχική επιθυμία του ως άνω διαθέτη ήτο να ταφεί στην γενέτειρά του που ήτο η κοινότητα Θηραμόνων της νήσου Κεφαλληνίας όπου θα ανεγείρετο μνημείο με διακόσμηση που λεπτομερώς ανέφερε και εάν επιθυμούσαν να ταφούν πλησίον αυτού, η σύζυγός του Ελένη και η κόρη του Πηγή.

Εκτός τούτου επιθυμούσε να αγορασθεί ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Βράϊλας Ρουμανίας και να γίνουν 3 καμπάνες, μία μεγάλη στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, να τοποθετηθεί στον πύργο τον λεγόμενο «καμπάνα» με μια επιγραφή που θα αναγράφει ERNEST TOOL και Δημήτριος Μήλλας, και δύο μεγάλες καμπάνες στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Θηραμόνων.

Άπαντα βεβαίως τα αναφερόμενα έργα θα επληρώνοντο από την κινητή του περιουσία.

Επίσης ανέφερε παρακάτω ότι από την ως άνω κινητή περιουσία η σύζυγός του Ελένη θα ελάμβανε το 25% και η κόρη του Πηγή θα ελάμβανε ομοίως 25% και το Κληροδότημα Δημητρίου Μήλλα θα ελάμβανε 50% από την κινητή περιουσία, το ποσόν δε τούτο θα κατατίθετο εις την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας του Αργοστολίου και θα αποτελούσε το κεφάλαιο του Κληροδοτήματος.

1. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Την ακίνητη περιουσία του που βρισκόταν στην Κεφαλλονιά, ο διαθέτης άφησε:

α) Στο Κληροδότημα Δημητρίου Μήλλα μετά της συζύγου του Ελένης και της θυγατρός του Πηγής.

β) Τα καθαρά δε ετήσια εισοδήματα, μετά την αφαίρεση των εξόδων και της συντήρησης των σπιτιών του θα διανέμοντο εξ’ ημισείας εις την σύζυγό του Ελένη και την θυγατέρα του Πηγή.

γ) Ανέφερε δε ότι η σύζυγός του Ελένη θα διαχειρίζετο όλη την εν λόγω ακίνητη περιουσία, θα κατοικεί στην οικία του που αγόρασε από τον Μπατιστάκη, χωρίς ενοίκιο και μετά τον θάνατό της το ήμισυ της διαχείρισης και των εισοδημάτων θα περιέρχονταν στο κεφάλαιο του Κληροδοτήματος και θα κατετίθετο προς φύλαξη και πληρωμή στην Εθνική Τράπεζα Αργοστολίου.

δ) Επίσης στην θυγατέρα του Πηγή έμενε το ήμισυ των καθαρών εισοδημάτων και το δικαίωμα να κατοικεί σε ένα δωμάτιο της παραπάνω οικίας του, που θα διέμενε η σύζυγός του, όταν ερχόταν στην Κεφαλλονιά, με την ευκολία να κατοικήσεις εις ολόκληρη την οικία μέχρι το θάνατό της όταν θα απεβίωνε η σύζυγός του. Μετά το θάνατό της το δικαίωμα του ημίσεως εκ του εισοδήματος θα περιέρχετο επίσης στο κεφάλαιο του κληροδοτήματος.

ε) Την εις Κεφαλληνία ευρισκόμενη ακίνητη περιουσία που ο διαθέτης είχε κληρονομήσει μαζί με τον θείο του Σπύρο Μήλλα εξ’ ημισείας από τον παππού του Δημήτριο Μήλλα και η οποία του ανήκε ως μόνου κληρονόμου του πατρός του, άφησε στους κληρονόμους του Σπύρου Μήλλα για να τους ευεργετήσει.

στ) Την εις Κεφαλληνία ακίνητη περιουσία που ανήκε κατά τό ήμισυ στον πατέρα του Ιωάννη και στον θείο του Σπύρο Μήλλα η οποία του ανήκει ως κληρονόμος του πατρός του, θα διενέμετο εξίσου μεταξύ του διαθέτου και των κληρονόμων του θείου Σπύρου Μήλλα. Εάν οι ως άνω κληρονόμοι εναντιωθούν, ακυρώνει την παραπάνω επιθυμία του και αφήνει όλη την παραπάνω περιουσία στο Κληροδότημα.

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Όλη αυτή την περιουσία ο διαθέτης όρισε να την διαχειρίζεται Επιτροπή για 4 έτη αποτελούμενη από δύο Επιτρόπους της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη Θεραμόνων, από δύο Επιτρόπους της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου και έναν από την οικογένεια Μήλλα, τον πλησιέστερο και πιό σεβαστό, που να διαμένει στην Κεφαλλονιά. Οι 4 Επίτροποι να εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τους ενορίτες των Εκκλησιών και να εγκρίνονται από τον Δήμαρχο και τον Δικαστή των Χιονάτων του Ελειού. Ο δε Δικαστής θα διορίζει και το μέλος της οικογένειας. Όλα τα μέλη θα έχουν ίσιο δικαίωμα ψήφου και θα υπερισχύει η πλειοψηφία.

Η διαχείριση της Επιτροπής θα ήτο ετήσια, με ισολογισμό που θα δύναται να ελεγχθεί οποτεδήποτε, από τον Δήμαρχο και τον Δικαστή και να εγκριθεί, αν είναι εντάξει, σε περίπτωση δε αταξίας να διαττάσεται αμέσως η διάλυση της Επιτροπής και ο σχηματισμός νέας κατά τον ανωτέρω τρόπο.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Επικοινωνία: [email protected]